Havainnointi- ja arviointimenetelmät


Erilaisia menetelmiä vuorovaikutuksen, psyykkisen voinnin ja perheen tilanteen kartoittamiseen.

Havainnointi- ja arviointimenetelmät

 

MIM-menetelmä

Marschak Interaction Method (MIM) on puolistrukturoitu ja videoitu vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen havainnointiväline. Havainnoinnin perusteella voidaan vanhempi-lapsisuhteesta arvioida yleisellä tasolla vanhemman ja lapsen välistä tunneyhteyttä sekä vanhemman kykyä jäsentää ja ohjata lapsen toimintaa kehitykseen sopivilla tavoilla. Arviointi sisältää itse arvioinnin lisäksi sovitusti joko suullisen tai kirjallisen palautteen sekä ehdotuksen jatkotoimenpiteistä.

WMCI

WMCI (Working Model of Child Interview) on ensisijaisesti kiintymyssuhdeteoriaan perustuva vanhemmalle tehtävä videoitava haastattelu. Haastattelun tarkoituksena on auttaa ymmärtämään niitä vanhempien mielikuvia, jotka ohjaavat heidän vuorovaikutuskäyttäytymistään lapsensa kanssa. WMCI-menetelmää voidaan käyttää osana hoidon arviota tai hoidon tukena. Menetelmä on kehitetty lapsen ja vanhemman välisen suhteen tutkimiseen ja kartoittamiseen ja sitä käytetään myös lasta odottaville vanhempien ja sijaisvanhempien kanssa.

Psykologiset tutkimukset

Psykologisia tutkimuksia voidaan käyttää osana asiakkaan hoidon suunnittelua silloin, kun halutaan saada yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi ajankohtaisesta työ- ja toimintakyvystä, psyykkisten ongelmien luonteesta, tai niistä yksilöllisistä tavoista, joilla asiakas kokee itsensä, muut ihmiset, tai erilaiset tilanteet, toisin sanoen persoonallisuudesta. Psykologiset tutkimukset perustuvat tieteellisin menetelmin standardoituihin testeihin, psykologin suorittamaan haastatteluun, sekä havaintoihin tutkimustilanteessa.

Tutkimuksista saadun tiedon avulla asiakas voi ymmärtää omaa itseään ja tilannettaan paremmin ja hoitohenkilöstö saa työkaluja hoidon suunnitteluun: oikean hoitomuodon valinta, hoidon lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet, hoidon ennuste.