Psykoterapia


Psykoterapia on erilaisten elämän kriisivaiheiden ja psyykkisten ongelmien hoitamista keskustelun avulla.

Psykoterapia

Psykoterapia on elämänkriisien ja mielenterveysongelmien hoitamista päänsääntöisesti keskustelun avulla. Terapiaan voi hakeutua tarvitessaan apua tai tukea omaan elämäntilanteeseen, esimerkiksi yleiseen pahaan oloon tai ongelmiin ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa. Erilaiset oireet kuten ahdistus, masennus, pelot ja unihäiriöt voivat kaventaa elämää ja vaikuttaa työ- ja opiskelukykyyn. 

Psyykkiset oireet ovat seurausta sisäisen tasapainon järkkymisestä. Terapiassa pyritään ymmärtämään ja selvittämään niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisen psyykkiseen elämään. Hoitomuoto rakentuu luottamukselliseen asiakkaan ja terapeutin väliseen vuorovaikutukseen.

Psykoterapiaan voi hakeutua itse tai hoitoon ohjaajana voi olla lääkäri, psykiatrian poliklinikka tai muu taho. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16-67-vuotiaille tietyin edellytyksin. Kelan korvattavuutta voi hakea sekä yksilö-, pari- että perheterapiaan. (http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/301204150015KM?OpenDocument)

Voit myös tiedustella maksusitoumusta palveluihin esimerkiksi kuntien sosiaali- ja terveystoimista tai vakuutusyhtiöstä.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia perustuu käyttäytymisanalyysiin ja on tavoite- ja asiakaskeskeinen terapiamuoto. Yhdessä terapeutin kanssa asiakas sopii noudatettavan hoitosuunnitelman käyttäytymisanalyysin pohjalta ja sitä toteutetaan yhteistoimin.  Käytännön toteutus voi olla tunteen säätely- tai hyväksyntätapojen oppimista, uusien ajattelutapojen löytämistä ja elämäntilanteisiin sopeutumisen helpottumista.

Hoito on kokonaisvaltaista, joten siinä huomioidaan vallitsevat olosuhteet, toiminta, ajatukset, tunteet ja fysiologiset reaktiot, jotka ovat keskenään jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Tavoitteena on ongelmallisen käyttäytymisen vähentyminen arjessa ja uusien toimivampien käyttäytymismallien harjoittelu. Terapia voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmäterapiana sopimuksen mukaan.

Paripsykoterapia

Parisuhteeseen liittyvät kysymykset haastavat ja askarruttavat monia ihmisiä läpi elämän. Parisuhteessa pyritään sovittamaan yhteen kaksi ihmisen perustarvetta, yhteyden ja erillisyyden tarve. Näiden tarpeiden yhteensovittaminen tuo usein haasteita, jolloin moni pari voi hyötyä pariterapiasta. Parisuhteen pulmia voivat olla esimerkiksi kommunikaatiovaikeudet, uskottomuus, rinnakkaissuhteet, erouhka, erokriisit, läheisen sairaus, menetykset onnettomuuden tai sairauden kautta sekä perheen tilanteen muutokset elämänkaarella. Parisuhdetta kuormittavat myös lasten ja vanhemmuuden haasteet.

Tunnekeskeisessä paripsykoterapiassa pääpaino on pariskunnan  kiintymystyyleissä ja niihin yhteydessä olevissa tunnereaktioissa. Aikuisrakkaus on turvallinen kiintymyssuhde, turvallinen tunnesuhde, jossa häiriön nähdään olevan siinä, että pari on jäänyt jumiin kielteisiin vuorovaikutuskehiin. Terapia pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan, kokemukselliseen terapiaan sekä systeemisyyteen.

Perhepsykoterapia

Perhepsykoterapiassa pyritään tutkimaan, ymmärtämään ja hoitamaan perheen sisäisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta sekä yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä. Perheen ja yksilön pahoinvoinnin taustalla voi olla monia syitä ja elämän kriisejä. Pitkittynyt stressi, vaikea elämäntilanne, elämänkaaren luonnollinen kehityskriisi tai traumaattinen kokemus voi ilmetä erilaisina oireina kuten perheenjäsenen masennuksena, pelkoina, unihäiriöinä tai itsemurha-ajatuksina.

Terapiassa pyritään löytämään helpotusta ja ratkaisua myös lasten ja nuorten pulmiin esimerkiksi kouluvaikeuksiin, keskittymishäiriöihin, masentuneisuuteen ja sopeutumisvaikeuksiin. Terapiaistuntojen kokoonpano sekä hoidon tiheys ja kesto määritellään jokaisen asiakkaan kohdalla erikseen.