Paripsykoterapia


Pariterapiassa avataan parisuhteen solmuja ja luodaan parempaa yhteyttä puolisoiden välille.

Paripsykoterapia

Parisuhteeseen liittyvät kysymykset haastavat ja askarruttavat monia ihmisiä läpi elämän. Parisuhteessa pyritään sovittamaan yhteen kaksi ihmisen perustarvetta, yhteyden ja erillisyyden tarve. Näiden tarpeiden yhteensovittaminen tuo usein haasteita, jolloin moni pari voi hyötyä pariterapiasta. Parisuhteen pulmia voivat olla esimerkiksi kommunikaatiovaikeudet, uskottomuus, rinnakkaissuhteet, erouhka, erokriisit, läheisen sairaus, menetykset onnettomuuden tai sairauden kautta sekä perheen tilanteen muutokset elämänkaarella. Parisuhdetta kuormittavat myös lasten ja vanhemmuuden haasteet.

Tunnekeskeisessä paripsykoterapiassa pääpaino on pariskunnan  kiintymystyyleissä ja niihin yhteydessä olevissa tunnereaktioissa. Aikuisrakkaus on turvallinen kiintymyssuhde, turvallinen tunnesuhde, jossa häiriön nähdään olevan siinä, että pari on jäänyt jumiin kielteisiin vuorovaikutuskehiin. Terapia pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan, kokemukselliseen terapiaan sekä systeemisyyteen.